ZAŁĄCZNIK II
DEKLARACJE STOSOWANIA KONWENCJI DO TERYTORIÓW NIEMETROPOLITALNYCH

Większość konwencji nie zawiera postanowień dotyczących deklaracji stosowania do terytoriów niemelropolitalnych: takich deklaracji dotyczą postanowienia art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Konwencje zawierające takie postanowienia oraz treść tych postanowień są przedstawione poniżej. Jednakże, w czterech przypadkach (Konwencje Nr Nr 29, 82, 83 i 111), kiedy postanowienia nie nawiązują ściśle do innych konwencji, są one zawarte w tekście samej konwencji.

Konwencje Nr Nr 1—9

1. Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, zobowiązuje się do stosowania jej w tych ze swoich kolonii, protektoratów i posiadłości, które nie rządzą się zupełnie samodzielnie:
a) z wyjątkiem tych, w których warunki miejscowe nie pozwalają na stosowanie tych przepisów;
b) z zastrzeżeniem, że można dokonać zmian, jeśli okażą się niezbędne do przystosowania tych postanowień do warunków miejscowych.

2. Każdy Członek poinformuje Międzynarodowe Biuro Pracy o działaniach podjętych w odniesieniu do swoich kolonii, protektoratów i posiadłości, które nie rządzą się zupełnie samodzielnie.

Konwencje Nr Nr 10-25

Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, zobowiązuje się do stosowania jej w swoich koloniach, posiadłościach i protektoratach, zgodnie z postanowieniami arl. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Konwencje Nr Nr 50, 53-57, 64 i 65

1. W odniesieniu do terytoriów wymienionych w art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, każdy Członek Organizacji, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, załączy do swej ratyfikacji deklarację określającą:
a) terytoria, na których zobowiązuje się stosować postanowienia niniejszej Konwencji bez zmian;
b) terytoria, na których zobowiązuje się stosować postanowienia niniejszej Konwencji ze zmianami, z jednoczesnym wskazaniem, czego zmiany te dotyczą;
c) terytoria, na których postanowienia niniejszej Konwencji nie mogą być stosowane, z jednoczesnym podaniem przyczyn;
d) terytoria, co do których zastrzega sobie prawo decyzji.

2. Zobowiązania wymienione w literach a) i b) ust. 1 niniejszego artykułu będą traktowane jako część składowa dokumentu ratyfikacyjnego i będą wywierały identyczne skutki.

3. Każdy Członek będzie mógł się zrzec, w drodze nowej deklaracji, wszystkich lub części zobowiązań zawartych w jego poprzedniej deklaracji, zgodnie z postanowieniami liter b) i c) lub d) ust. 1 niniejszego artykułu.

Konwencje Nr Nr 81 i 84-88

Artykuł...

1. W odniesieniu do terytoriów wymienionych w art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy w brzmieniu zmienionym przez Akt poprawki do Konstytucji, z 1946 r., z wyłączeniem obszarów, o których mowa w ustępach 4 i 5 wspomnianego artykułu, każdy Członek Organizacji przekaże Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, w możliwie najkrótszym czasie po ratyfikacji, deklarację określającą:
a) terytoria, na których zobowiązuje się stosować postanowienia mniejszej Konwencji bez zmian;
b) terytoria, na których zobowiązuje się stosować postanowienia niniejszej Konwencji ze zmianami, z jednoczesnym wskazaniem, czego zmiany te dotyczą;
c) terytoria, na których postanowienia niniejszej Konwencji nie mogą być stosowane, z jednoczesnym podaniem przyczyn;
d) terytoria, co do których zastrzega sobie prawo decyzji.

2. Zobowiązania wymienione w literach a) i b) ust. 1 niniejszego artykułu będą traktowane jako część składowa dokumentu ratyfikacyjnego i będą wywierały identyczne skutki.

3. Każdy Członek będzie mógł, w każdym czasie, zrzec się, w drodze nowej deklaracji, wszystkich lub części zobowiązań zawartych w jego poprzedniej deklaracji, zgodnie z postanowieniami liter b) , c) lub d) ust. 1 niniejszego artykułu.

4. Każdy Członek będzie mógł, w każdym czasie, kiedy zgodnie z postanowieniami art. 34 niniejsza Konwencja może być wypowiedziana, przekazać Dyrektorowi Generalnemu deklarację zmieniającą pod każdym innym względem brzmienie którejkolwiek z poprzednich deklaracji i przedstawiającą obecną sytuację na określonych obszarach.

Artykuł...

1. Jeżeli sprawy objęte niniejszą Konwencją należą do zakresu własnego działania władz jakiegokolwiek terytorium niemetropolilalnego. Członek odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe tego terytorium będzie mógł, w porozumieniu z rządem terytorium, przekazać Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy deklarację przyjmującą, w imieniu tego terytorium, zobowiązania wynikające z niniejszej Konwencji.

2. Deklaracja przyjmująca zobowiązania wynikające z niniejszej Konwencji może być przesłana Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy:
a) przez dwóch lub więcej Członków Organizacji w odniesieniu do terytorium, które podlega ich wspólnej władzy; lub
b) przez wszelką władzę międzynarodową odpowiedzialną za administrowanie danym terytorium na mocy postanowień Karty Narodów Zjednoczonych albo innych, w odniesieniu do danego obszaru.

3. Deklaracje przekazane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy zgodnie z postanowieniami poprzednich ustępów niniejszego artykułu winny wskazywać, czy postanowienia Konwencji będą miały zastosowanie na danym terytorium ze zmianami, czy bez; jeżeli deklaracja stwierdza, że postanowienia Konwencji będą miały zastosowanie z zastrzeżeniem zmian, powinna wskazywać szczegóły tych zmian.

4. Członek, Członkowie albo zainteresowana władza międzynarodowa, będą mogli, w każdym czasie, zrzec się, w drodze późniejszej deklaracji, całkowicie lub częściowo prawa powoływania się na zmianę wskazaną w jakiejś poprzedniej deklaracji.

5. Członek, Członkowie lub zainteresowana władza administracyjna, będą mogli, w każdym czasie, kiedy zgodnie z postanowieniami art. 34 niniejsza Konwencja może być wypowiedziana, przekazać Dyrektorowi Generalnemu deklarację zmieniającą pod każdym innym względem brzmienie którejkolwiek z poprzednich deklaracji i przedstawiającą obecną sytuację w zakresie stosowania Konwencji.

Konwencje Nr Nr 94-103

Artykuł...

1. Deklaracje przekazane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, zgodnie z ust. 2 art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy określą:
a) terytoria, na których zainteresowany Członek zobowiązuje się stosować postanowienia niniejszej Konwencji bez zmian;
b) terytoria, na których zobowiązuje się on stosować postanowienia niniejszej Konwencji ze zmianami, z jednoczesnym wskazaniem, czego zmiany te dotyczą;
c) terytoria, na których postanowienia niniejszej Konwencji nie mogą być stosowane, z jednoczesnym podaniem przyczyn;
d) terytoria, co do których zastrzega sobie prawo decyzji.

2. Zobowiązania wymienione w literach a) i b) ust. 1 niniejszego artykułu będą traktowane jako część składowa dokumentu ratyfikacyjnego i będą wywierały identyczne skutki.

3. Każdy Członek będzie mógł, w każdym czasie, zrzec się, w drodze nowej deklaracji, wszystkich lub części zobowiązań zawartych w jego poprzedniej deklaracji, zgodnie z literami b), c) lub d) ust. 1 niniejszego artykułu.

4. Każdy Członek będzie mógł, w każdym czasie, kiedy zgodnie z postanowieniami art. 20, niniejsza Konwencja może być wypowiedziana, przekazać Dyrektorowi Generalnemu deklarację zmieniającą, pod każdym innym względem, brzmienie którejkolwiek z poprzednich deklaracji i przedstawiającą obecną sytuację na określonych obszarach.

Artykuł...

1. Deklaracje przekazane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, zgodnie z ust. 4 lub 5 art. 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy winny wskazywać, czy postanowienia niniejszej Konwencji będą miały zastosowanie na danym terytorium ze zmianami, czy bez; jeżeli deklaracja stwierdza, że postanowienia niniejszej Konwencji będą miały zastosowanie z zastrzeżeniem zmian, powinna wskazywać szczegóły tych zmian.

2. Członek, Członkowie albo zainteresowana władza międzynarodowa, będą mogli, w każdym czasie, zrzec się, w drodze późniejszej deklaracji, całkowicie lub częściowo prawa powoływania się na zmianę wskazaną w jakiejś poprzedniej deklaracji.

3. Członek, Członkowie lub zainteresowana władza administracyjna, będą mogli, w każdym czasie, kiedy zgodnie z postanowieniami art. 20 Konwencja może być wypowiedziana, przekazać Dyrektorowi Generalnemu deklarację zmieniającą pod każdym względem brzmienie którejkolwiek z poprzednich deklaracji i przedstawiającą obecną sytuację w zakresie stosowania Konwencji.