KONWENCJA Nr 3
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY
dotycząca zatrudnienia kobiet przed i po porodzie

 

Data wejścia w życie: 13 czerwca 1921.
Konwencja zostala zrewidowana w 1952 r. przez Konwencję Nr 103.
Sesja Konferencji:32

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy,

w Waszyngtonie przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 29 października 1919 r.,

postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski dotyczące zatrudnienia kobiet przed i po porodzie, włączając sprawę świadczeń macierzyńskich, która to sprawa stanowi trzeci punkt porządku dziennego sesji Waszyngtońskiej Konferencji,

postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formę konwencji międzynarodowej,

przyjmuje następującą Konwencję, która otrzyma nazwę: Konwencja dotycząca ochrony macierzyństwa, z 1919 r., do ratyfikacji przez Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, zgodnie z postanowieniami Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy:

Artykuł 1
1. Dla celów niniejszej Konwencji określenie "przedsiębiorstwa przemysłowe" obejmuje w szczególności:
a) kopalnie, kamieniołomy i inne przedsiębiorstwa wydobywcze minerałów z ziemi;
b) przedsiębiorstwa przemysłowe, w których produkty są wytwarzane, przerabiane, oczyszczane, naprawiane, zdobione, wykańczane, przygotowywane do sprzedaży, rozdrabniane lub niszczone, albo w których materiały ulegają przetwarzaniu, włączając budowę okrętów oraz wytwarzanie, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej lub transmisję jakiejkolwiek mocy napędowej;
c) budowę, odbudowę, konserwację, naprawę, przeróbkę lub burzenie wszelkich budowli, linii kolejowych, linii tramwajowych, przystani, doków, pirsów, kanałów, śródlądowych dróg wodnych, dróg, tuneli, mostów, wiaduktów, kolektorów, ścieków, studzien, instalacji telegraficznych lub telefonicznych, elektrowni, gazowni, wodociągów lub inne roboty budowlane, jak również prace przygotowawcze do wszelkich takich robót czy konstrukcji lub kładzenie pod nie fundamentów;
d) przewóz osób lub towarów drogą lądową, kolejową, morską lub śródlądową drogą wodną, włączając przeładunek towarów w dokach, przystaniach, na nabrzeżach i w magazynach, ale z wyłączeniem transportu ręcznego.
2. Dla celów niniejszej Konwencji określenie "przedsiębiorstwa handlowe" obejmuje wszelkie miejsca, w których sprzedawane są produkty lub w których prowadzony jest handel.
3. Właściwa władza każdego kraju ustali granicę podziału między przemysłem a handlem i rolnictwem.

Artykuł 2

Dla celów niniejszej Konwencji, określenie "kobieta" oznacza każdą osobę płci żeńskiej, bez względu na jej wiek, narodowość, zamężną lub niezamężną, a określenie "dziecko" oznacza każde dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa lub poza małżeństwem.

Artykuł 3

W każdym przedsiębiorstwie państwowym czy prywatnym, przemysłowym czy handlowym lub w jakichkolwiek ich oddziałach, z wyjątkiem przedsiębiorstwa, w którym pracują wyłącznie członkowie tej samej rodziny, kobiecie:
a) nie zezwala się na podjęcie pracy przez sześć tygodni bezpośrednio po porodzie;
b) przysługuje prawo do urlopu, jeśli przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że poród nastąpi prawdopodobnie w ciągu sześciu tygodni;
c) będą wypłacane, w czasie jej nieobecności w pracy z powodów wymienionych w ustępach a) i b), świadczenia wystarczające do zapewnienia całkowitego i niezbędnego zachowania zdrowia, utrzymania jej samej i jej dziecka, bądź z funduszy państwowych, bądź z systemu ubezpieczeń, których odpowiednia kwota będzie ustalana przez właściwe władze każdego kraju, a w ramach świadczenia dodatkowego będzie jej przysługiwała bezpłatna opieka lekarza lub dyplomowanej położnej; jakikolwiek błąd medyczny dotyczący określenia daty porodu nie może przeszkodzić kobiecie w uzyskaniu tych świadczeń od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego do daty, w której rzeczywiście nastąpił poród;
d) we wszystkich wypadkach, jeśli karmi ona swoje dziecko piersią, przysługuje jej na ten cel dwa razy dziennie po pół godziny w ramach czasu pracy.

 Artykuł 4

Gdy kobieta jest nieobecna w pracy z powodów wymienionych w ust. a) lub b) art. 3 niniejszej Konwencji, lub jest nieobecna w pracy przed dłuższy czas z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, będącej następstwem ciąży lub porodu, powodującej jej niezdolność do pracy, jeśli jej nieobecność nie przekroczy okresu maksymalnego, ustalonego przez właściwe władze każdego kraju, pracodawca nie ma prawa dać jej wypowiedzenia w czasie takiej nieobecności, jak również nie ma prawa dać jej wypowiedzenia w takim terminie, który powodowałby, że okres wypowiedzenia kończyłby się podczas takiej nieobecności.

* * *

 Artykuł 5

Ratyfikacje: standardowe postanowienie końcowe 2.

Artykuł 6

Deklaracje stosowania do terytoriów niemetropolitalnych3 .

Artykuł 7 i 8

Konwencja wejdzie w życie bezpośrednio po zarejestrowaniu dwóch ratyfikacji. Następnie Konwencja wejdzie w życie w stosunku do każdego Członka od daty zarejestrowania jego ratyfikacji.

Artykuł 9

Państwa ratyfikujące wprowadzą w życie postanowienia Konwencji nie później niż 1 lipca 1922 r.

Artykuł 10

Wypowiedzenie: jak w ust. 1 standardowego postanowienia końcowego 4.

Artykuł 11

Badanie potrzeby rewizji: standardowe postanowienie końcowe 5.

Artykuł 12

Teksty autentyczne: standardowe postanowienie końcowe 6.
________________________________________

2Patrz Załącznik I

3Patrz Załącznik II

4Patrz Załącznik I

5Patrz Załącznik I

6Patrz Załącznik I