KONWENCJA Nr 16
MIEDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

dotycząca obowiązkowych oględzin lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach

Data wejścia w życie: 20 listopada 1922 r.

Ogólna Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów,

zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zgromadzona tam 25 października 1921 r. na swej trzeciej sesji,

postanowiwszy przyjąć różne wnioski, dotyczące obowiązkowych oględzin lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, która to kwestia', stanowi część ósmego punktu porządku dziennego sesji, i

doszedłszy do wniosku, że propozycje te winny być ujęte w formę projektu konwencji międzynarodowej,

przyjmuje następujący projekt Konwencji do ratyfikacji przez Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, zgodnie z postanowieniami Części XIII Traktatu Wersalskiego i odpowiednich części innych Traktatów Pokoju:

Artykuł 1
W rozumieniu niniejszej Konwencji wyraz „statek" oznacza wszelkie okręty lub statki jakiegokolwiek bądź rodzaju, używane w żegludze morskiej bez względu na to, czy są własnością publiczną, czy prywatną z wyjątkiem statków wojennych.

Artykuł 2
Z wyjątkiem statków, na których pracują tylko członkowie tej samej rodziny, dzieci i młodociani poniżej lat osiemnastu nie mogą być zatrudniani na statku, jeśli nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego zdatność ich do tej pracy, i podpisanego przez lekarza, uznanego przez właściwą władzę.

Artykuł 3
Przy dalszym zatrudnianiu dzieci lub młodocianych pracą na morzu wymagane będzie ponawianie oględzin lekarskich w odstępach czasu co najwyżej rocznych i składanie po każdych nowych oględzinach świadectwa lekarskiego, stwierdzającego zdatność do pracy na morzu. Jeśli wszakże termin świadectwa upływa w ciągu podróży, będzie on przedłużony aż do końca podróży.

Artykuł 4
W wypadkach nagłych właściwa władza może zezwolić na zaciąg do służby na statku młodocianego poniżej lat 18, który nie poddał się oględzinom lekarskim, przewidzianym w artykułach 2 i 3 niniejszej Konwencji, pod warunkiem, by oględziny dokonane zostały w najbliższym porcie, do którego statek zawinie.

Artykuł 5: Ratyfikacje: standardowe postanowienie końcowe2.

Artykuł 6: Wejście w życie bezpośrednio po zarejestrowaniu dwóch ratyfikacji. Następnie Konwencja wejdzie w życie w stosunku do każdego Członka od daty zarejestrowania jego ratyfikacji.

Artykuł 7: Informowanie Członków o ratyfikacjach: standardowe postanowienie końcowe3.

Artykuł 8: Państwa ratyfikujące wprowadzą w życie postanowienia Konwencji nie później niż 1 stycznia 1924 r.

Artykuł 9: Deklaracje stosowania do terytoriów niemetropolitalnych zgodnie z art. 35 Konstytucji4.

Artykuł 10: Wypowiedzenie: jak w ust. l standardowego postanowienia końcowego o wypowiedzeniu5.

Artykuł 11:.Badanie potrzeby rewizji: standardowe postanowienie końcowe6.

Artykuł 12: Teksty autentyczne: standardowe postanowienie końcowe7.
________________________________________________
2 Patrz Załącznik I
3 Patrz Załącznik I
4 Patrz Załącznik II
5 Patrz Załącznik I
6 Patrz Załącznik I
7 Patrz Załącznik I