KONWENCJA Nr 58
MIEDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

dotycząca najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy na morzu (zrewidowana), z 1936 r.

Data wejścia w życie: 11 kwietnia 1939 r.
Konwencja została zrewidowana w 1973 r. przez Konwencję Nr 138, z zastrzeżeniem pewnych warunków (patrz art. 10 ust. 4 d) Konwencji Nr 138).

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 22 października 1936 r. na dwudziestej drugiej sesji,

postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski dotyczące częściowej rewizji Konwencji dotyczącej najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej przez Konferencję na drugiej sesji, która to sprawa stanowi punkt porządku dziennego sesji,

postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formę konwencji międzynarodowej,

przyjmuje dnia dwudziestego czwartego października tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego roku następującą Konwencję, która otrzyma nazwę: Konwencja dotycząca najniższego wieku (morze) (zrewidowana), z 1936 r.:

Artykuł 1

Dla celów niniejszej Konwencji określenie „statek" oznacza wszelkie statki i łodzie jakiegokolwiek rodzaju, będące własnością publiczną lub prywatną, używane w żegludze morskiej, z wyjątkiem okrętów wojennych.

Artykuł 2

1. Dzieci poniżej lat piętnastu nie mogą być zatrudniane bądź pracować na statkach, z wyjątkiem tych, na których pracują wyłącznie członkowie tej samej rodziny.
2. Zastrzega się, że ustawodawstwo krajowe może w odniesieniu do dzieci powyżej czternastego roku życia przewidzieć wydawanie zaświadczeń zezwalających na ich zatrudnienie w wypadkach, w których władze oświatowe lub inne właściwe władze, wyznaczone przez to ustawodawstwo, po należytym zbadaniu warunków zdrowotnych i fizycznych dziecka oraz przyszłych, jak również bezpośrednich korzyści wynikających dla dziecka z faktu proponowanego zatrudnienia, upewnią się, że takie zatrudnienie będzie dla dziecka korzystne.

Artykuł 3

Przepisy art. 2 nie mają zastosowania do pracy dzieci na statkach szkolnych, jeśli praca jest zezwolona i nadzorowana przez władzę publiczną.

Artykuł 4

W celu ułatwiania wprowadzania w życie postanowień niniejszej Konwencji każdy kapitan będzie prowadził rejestr zaciągowy wszystkich osób poniżej szesnastego roku życia, zatrudnionych na swoim statku, lub ich wykaz w umowach o pracę na statku, ze wskazaniem daty ich urodzenia.

Artykuł 5

Niniejsza Konwencja nie wejdzie w życie do momentu przyjęcia przez Międzynarodową Konferencję Pracy Konwencji rewidującej Konwencję dotyczącą określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, z 1919 r. oraz Konwencji rewidującej Konwencję dotyczącą wieku dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzemysłowych, z 1932 r.

* * *

Artykuły 6—12: Standardowe postanowienia końcowe 2 .

2 Patrz Załącznik I.