KONWENCJA Nr 63
MIEDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

dotycząca statystyki płac i czasu pracy w podstawowych gałęziach przemysłu wydobywczego i przetwórczego, w tym w budownictwie mieszkaniowym i technicznym oraz w rolnictwie

Data wejścia w życie: 22 czerwca 1940 r.
Konwencja została zrewidowana w 1985 r. przez Konwencję Nr 160.
Od czasu wejścia w życie tej Konwencji, Konwencja Nr 63 nie jest już otwarta do ratyfikacji.

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 2 czerwca 1938 r. na dwudziestej czwartej sesji,

postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski dotyczące statystyki płac i czasu pracy w podstawowych gałęziach przemysłu wydobywczego i przetwórczego, w tym w budownictwie mieszkaniowym i technicznym oraz w rolnictwie, która to sprawa stanowi szósty punkt porządku dziennego sesji,

postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formę konwencji międzynarodowej,

postanowiwszy, że jakkolwiek jest pożądane, aby wszyscy Członkowie Organizacji prowadzili statystykę średnich zarobków i przepracowanych godzin, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części II niniejszej Konwencji, jednak byłoby rzeczą słuszna, aby Konwencja była otwarta do ratyfikacji dla tych Członków, którzy nie mają możliwości stosować się do postanowień tej części,

przyjmuje dnia dwudziestego czerwca tysiąc dziewięćset trzydziestego ósmego roku następującą Konwencję, która otrzyma nazwę: Konwencja dotycząca statystyki płac i czasu pracy, z 1938 r.:

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, zobowiązuje się:
a) prowadzić statystykę płac i czasu pracy stosownie do postanowień niniejszej Konwencji;
b) ogłaszać możliwie jak najszybciej dane zebrane stosownie do postanowień niniejszej Konwencji, starając się ogłaszać dane zebrane w odstępach kwartalnych lub częstszych w następnym kwartale, a dane zebrane w odstępach półrocznych lub rocznych — w ciągu następnego półrocza lub roku;
c) przekazać do Międzynarodowego Biura Pracy w możliwie najkrótszym terminie dane zebrane w wykonaniu niniejszej Konwencji.

Artykuł 2

1. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, może wyłączyć w drodze deklaracji załączonej do aktu ratyfikacji:
a) jedną z części II, III lub IV: lub
b) części II i IV; albo
c) części III i IV.
2. Każdy Członek, który złoży taką deklarację, będzie mógł unieważnić ją w każdej chwili przez deklarację złożoną później.
3. Każdy Członek, dla którego deklaracja złożona stosownie do ust. l niniejszego artykułu ma moc obowiązującą, wskaże co roku, w sprawozdaniu ze stosowania niniejszej Konwencji, w jakiej mierze osiągnięty został jakikolwiek postęp mający na celu stosowanie części Konwencji wyłączonej lub wyłączonych z jego zobowiązania.

Artykuł 3

Niniejsza Konwencja nie nakłada obowiązku ogłaszania albo podawania do wiadomości liczb, które spowodowałyby ujawnienie danych dotyczących jakiegokolwiek indywidualnego przedsiębiorstwa lub zakładu.

Artykuł 4

1. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, zobowiązuje się, aby właściwy urząd statystyczny jego kraju przeprowadził ankiety dotyczące wszystkich robotników będących przedmiotem badań, lub reprezentatywnej ich części w celu uzyskania informacji potrzebnych dla statystyki, którą podjął się opracować zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, jeśli nie otrzymał ich już w inny sposób.
2. Niniejsza Konwencja nie może być rozumiana jako zobowiązanie Członka do prowadzenia statystyki, jeżeli okaże się, po przeprowadzeniu ankiet zgodnie z ust. l niniejszego artykułu, że dany Członek w praktyce nie może uzyskać potrzebnych informacji bez zastosowania przymusu prawnego.

CZĘŚĆ II

STATYSTYKA ŚREDNICH ZAROBKÓW I PRZEPRACOWANYCH GODZIN W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM I PRZETWÓRCZYM

Artykuł 5

1. Statystyka średnich zarobków i przepracowanych godzin obejmuje robotników zatrudnionych w każdej z podstawowych gałęzi przemysłu wydobywczego i przetwórczego, w tym w budownictwie mieszkaniowym i technicznym.
2. Statystyka średnich zarobków i przepracowanych godzin będzie prowadzona na podstawie danych obejmujących bądź ogół zakładów pracy i robotników, bądź liczbę reprezentatywną tych zakładów i robotników.
3. Statystyka średnich zarobków i przepracowanych godzin będzie:
a) podawać oddzielne liczby dla każdej z podstawowych gałęzi przemysłu;
b) wskazywać krótkie określenia przemysłów lub gałęzi przemysłu, których podane liczby dotyczą.

Artykuł 6

Statystyka średnich zarobków będzie obejmować:
a) wszystkie wypłaty w gotówce i premie otrzymane przez zatrudnionych od pracodawcy:
b) opłaty takie jak płatne przez pracowników składki na ubezpieczenie społeczne, które są potrącane przez pracodawcę;
c) podatki płatne przez pracodawcę.

Artykuł 7

W krajach lub w gałęziach przemysłu, w których świadczenia w naturze, na przykład w postaci mieszkania, wyżywienia lub opału przyznawane bezpłatnie lub po niższych cenach stanowią ważną część całego wynagrodzenia zatrudnionych robotników, statystyka średnich zarobków będzie uzupełniona przez dane dotyczące tych świadczeń i w miarę możliwości przez określenie ich wartości w gotówce.

Artykuł 8

Statystyka średnich zarobków będzie, jeżeli to wykonalne, uzupełniana przez dane o średnim wymiarze zasiłków rodzinnych na każdego zatrudnionego pracownika w okresie objętym statystyką.

Artykuł 9

1. Statystyka średnich zarobków będzie obejmować zarobki obliczone za godzinę, za dzień, za tydzień pracy albo za każdy inny zwyczajowy okres.
2. Jeżeli statystyka średnich zarobków obejmuje zarobki obliczone za dzień, tydzień lub inny zwyczajowy okres pracy, statystyka przepracowanych godzin będzie obejmować ten sam okres.

Artykuł 10

1. Statystyka wymieniona w art. 9, dotycząca średnich zarobków i przepracowanych godzin pracy, będzie opracowana raz w roku, a w miarę możliwości w mniejszych odstępach czasu.
2. Co trzy lata, a jeżeli to wykonalne, w mniejszych odstępach czasu, statystyka średnich zarobków i jeśli to możliwe statystyka przepracowanych godzin będą uzupełniane przez oddzielne liczby dla obu płci oraz dla dorosłych i młodocianych. Opracowanie oddzielnych liczb nie jest jednak potrzebne w tych gałęziach przemysłu, w których wszyscy robotnicy, z wyjątkiem nieznacznej ich części, należą do tej samej płci albo do tej samej z dwu wymienionych grup wieku. Nie jest również potrzebne opracowywanie oddzielnych liczb godzin przepracowanych przez pracowników płci męskiej i żeńskiej, przez dorosłych i młodocianych, w tych działach przemysłu, w których normalne godziny pracy nie podlegają wahaniom zależnie od płci i wieku.

Artykuł 11

Jeżeli statystyka średnich zarobków i przepracowanych godzin nie obejmuje całego kraju, lecz tylko niektóre okręgi, miasta lub ośrodki przemysłowe, okręgi te, miasta lub ośrodki będą w miarę możliwości wskazane.

Artykuł 12

1. Będą ustalane w odstępach częstych i regularnych wskaźniki obrazujące ogólny ruch zarobków osiąganych za godzinę i w miarę możliwości za dzień, tydzień lub inny zwyczajowy okres pracy, na podstawie statystyki prowadzonej zgodnie zmniejszą częścią tej Konwencji.
2. Przy ustalaniu tych wskaźników będą należycie wzięte pod uwagę, oprócz innych czynników, względne oznaczenia poszczególnych gałęzi przemysłu.
3. Przy ogłaszaniu takich wskaźników, będą wskazane metody zastosowania przy ich ustalaniu.

CZĘŚĆ III

STATYSTYKA STAWEK PŁAC ZA JEDNOSTKĘ CZASU I NORMALNEGO CZASU PRACY W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM I PRZETWÓRCZYM

Artykuł 13

Statystyka stawek płac za jednostkę czasu i normalny czas pracy będzie opracowana dla reprezentatywnych grup podstawowych gałęzi przemysłu wydobywczego i przetwórczego, włączając w to budownictwo mieszkaniowe i techniczne.

Artykuł 14

1. Statystyka stawek płac za jednostkę czasu i normalny czas pracy będzie wykazywać stawki i godziny:
a) ustalone przez ustawodawstwo, układy zbiorowe lub orzeczenia arbitrażowe albo na ich podstawie;
b) uzyskane od organizacji pracodawców i pracowników, organizacji mieszanych lub z innych odpowiednich źródeł informacji, jeśli stawki i godziny nie są ustalone przez ustawodawstwo, układy zbiorowe, lub orzeczenia arbitrażowe, albo na ich podstawie.
2. Statystyka stawek płac będzie za jednostkę czasu i normalny czas pracy podawać rodzaj i źródło informacji, na których się opiera, a w szczególności wskazywać, czy chodzi o stawki lub godziny ustalone przez ustawodawstwo, układy zbiorowe lub orzeczenia arbitrażowe, albo na ich podstawie, czy też o stawki lub godziny ustalone na mocy umów indywidualnych między pracodawcami i pracownikami.
3. Jeżeli chodzi o stawki płac określone jako minimalne (inne niż ustawowe stawki minimalne), jako standardowe typowe lub bieżące albo określone analogiczną nazwą będzie wyjaśnione znaczenie tych określeń.
4. Jeżeli „normalny czas pracy" nie jest ustalony przez ustawodawstwo, układy zbiorowe, orzeczenia arbitrażowe, albo na ich podstawie, określenie to będzie oznaczało liczbę godzin w dniu, w tygodniu lub w każdym innym okresie, powyżej której każda wykonana praca jest wynagradzana według stawek stosowanych do godzin nadliczbowych albo też stanowi wyjątek w stosunku do przepisów lub zwyczajów zakładu pracy dotyczących danych kategorii pracowników.

Artykuł 15

1. Statystyka stawek płac za jednostkę czasu i normalny czas pracy będzie wykazywać:
a) w odstępach czasu nie przekraczających trzech lat oddzielne liczby dla głównych zawodów w rozległych i reprezentatywnych grupach poszczególnych gałęzi przemysłu;
b) przynajmniej raz na rok, a w miarę możności częściej, oddzielne liczby dla niektórych głównych zawodów w najważniejszych działach tych gałęzi przemysłu.
2. Dane dotyczące stawek płac za jednostkę czasu i normalny czas pracy będą, jeśli to wykonalne, przedstawiane na podstawie tej samej klasyfikacji zawodowej.
3. Oddzielne liczby będą podawane w każdym przypadku, gdy źródła informacji, na podstawie których statystyka jest opracowywana, nie wymieniają poszczególnych zawodów, do których odnoszą się stawki lub czas pracy, ale ustalają różne stawki płac lub czas pracy dla innych kategorii pracowników (np. pracowników wykwalifikowanych, częściowo wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych), albo ustalają normalny czas pracy według rodzaju przedsiębiorstw lub gałęzi przedsiębiorstw.
4. Jeżeli kategorie pracowników, co do których dostarczane są dane, nie odpowiadają oddzielnym zawodom i jeżeli potrzebne wskazówki są zawarte w źródłach informacji, na podstawie których opracowana jest statystyka, będzie podane określenie każdej kategorii.

Artykuł 16

Jeżeli statystyka stawek płac za jednostkę czasu nie wykazuje stawek za godziny, lecz za dzień, tydzień lub każdy inny zwyczajowy okres pracy:
a) statystyka czasu pracy będzie obejmować ten sam okres;
b) Członek dostarczy do Międzynarodowego Biura Pracy wszelkich informacji potrzebnych do obliczenia stawek za godziny.

Artykuł 17

Jeżeli źródła informacji, na podstawie których opracowana jest statystyka, podają oddzielne dane pogrupowane według płci i wieku, statystyka stawek płac zarobków za jednostkę czasu i normalny czas pracy będzie podawać oddzielne liczby dla każdej płci oraz dla dorosłych i dla młodocianych.

Artykuł 18

Jeżeli statystyka stawek płac za jednostkę czasu i normalny czas pracy nie obejmuje całego kraju, lecz tylko niektóre okręgi, miasta lub ośrodki przemysłowe, będą, w miarę możliwości, wskazane te okręgi, miasta lub ośrodki.

Artykuł 19

Jeżeli źródła informacji, na podstawie których opracowana jest statystyka stawek płac za jednostkę czasu i normalny czas pracy, zawierają dane w tym przedmiocie, statystyki te będą wykazywać, w odstępach czasu nie przekraczających trzech lat:
a) wymiar ewentualnych wypłat za urlopy;
b) wymiar ewentualnych zasiłków rodzinnych;
c) stawki albo wskaźniki wzrostu normalnych stawek płacowych za godziny nadliczbowe;
d) liczbę dozwolonych godzin nadliczbowych.

Artykuł 20

W krajach lub w gałęziach przemysłu, w których świadczenia w naturze w postaci na przykład mieszkania, wyżywienia lub opału, przyznawane bezpłatnie lub po cenach zniżonych, stanowią poważną część całego wynagrodzenia zatrudnionych robotników, statystyka stawek płac za jednostkę czasu będzie uzupełniona przez dane dotyczące tych świadczeń i, jeżeli to możliwe, przez określenie ich wartości w gotówce.

Artykuł 21

1. Będą ustalone roczne wskaźniki obrazujące ogólne zmiany stawek płac za godzinę lub za tydzień, na podstawie statystyki opracowanej stosownie do wskazań niniejszej części tej Konwencji i w miarę możliwości uzupełniane przez inne dostępne dane (na przykład informacje dotyczące zmian zachodzących w stawkach płac akordowych).
2. Jeżeli ustalony został tylko jeden wskaźnik stawek płac bądź za godzinę, bądź za tydzień, będzie ustalony na tej samej zasadzie wskaźnik dotyczący zmian normalnego czasu pracy.
3. Przy ustalaniu tych wskaźników będzie w dostatecznej mierze uwzględnione między innymi znaczenie różnych gałęzi przemysłu.
4. Przy ogłaszaniu tych wskaźników będą podawane informacje dotyczące metody ich ustalania.

CZĘŚĆ IV

STATYSTYKA PŁAC I CZASU PRACY W ROLNICTWIE

Artykuł 22

1. Będzie opracowana statystyka płac robotników zatrudnionych w rolnictwie.
2. Statystyka zarobków w rolnictwie będzie:
a) opracowywana w odstępach czasu najwyżej dwuletnich;
b) podawać oddzielnie liczby dla każdego z głównych okręgów;
c) wykazywać, w razie potrzeby, rodzaj świadczeń w naturze (w tym mieszkanie), które uzupełniają płace w gotówce i w miarę możliwości, określenie ich wartości w gotówce.
3. Statystyka płac w rolnictwie będzie uzupełniona informacjami dotyczącymi:
a) kategorii robotników rolnych objętych tą statystyką;
b) rodzaju i źródeł informacji, na których się ona opiera;
c) metod, zastosowanych dla jej opracowania;
d) w miarę możliwości, normalnego czasu pracy robotników objętych tą statystyką.

CZĘŚĆ V

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Artykuł 23

1. Jeżeli terytorium jakiegoś Członka obejmuje rozległe obszary, na których, ze względu na trudności powołania niezbędnych organów administracyjnych albo na rzadkość zaludnienia, lub na stopień rozwoju gospodarczego, prowadzenie statystyki odpowiadającej postanowieniom niniejszej Konwencji jest w praktyce niewykonalne, obszary te mogą być wyłączone ze stosowania Konwencji w całości lub częściowo.
2. Każdy Członek wymieni w pierwszym sprawozdaniu rocznym ze stosowania niniejszej Konwencji, które złoży na podstawie art 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, każdy obszar, do którego zamierza zastosować postanowienia niniejszego artykułu. Żaden Członek nie będzie mógł następnie powoływać się na postanowienia niniejszego artykułu, z wyjątkiem obszarów w ten sposób przez siebie wskazanych.

Artykuł 24

1. Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy, po zasięgnięciu opinii technicznych, które uzna za właściwe, może przedstawić Członkom Organizacji wnioski w celu ulepszenia i rozszerzenia statystyki prowadzonej stosownie do postanowień niniejszej Konwencji albo w celu doprowadzenia do ich porównywalności.
2. Każdy Członek ratyfikujący niniejszą Konwencję zobowiązuje się:
a) poddać zbadaniu swej właściwej władzy statystycznej wszelkie wnioski w tym zakresie przedłożone mu przez Radę Administracyjną;
b) wskazać w swoim sprawozdaniu rocznym ze stosowania tej Konwencji, w jakim stopniu wnioski te zostały przez niego zrealizowane.

CZĘŚĆ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* * *

Artykuły 25—31: Standardowe postanowienia końcowe 1.

1 Patrz Załącznik I.