KONWENCJA Nr 136
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY
dotycząca ochrony przed niebezpieczeństwem zatrucia benzenem

Data wejścia w życie: 27 lipca 1973 r.

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 2 czerwca 1971 r. na pięćdziesiątej szóstej sesji,

postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski dotyczące ochrony przed niebezpieczeństwem zatrucia benzenem, która to sprawa stanowi szósty punkt porządku dziennego sesji,

postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formę konwencji międzynarodowej,

przyjmuje dnia dwudziestego trzeciego czerwca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego pierwszego roku następującą Konwencję, która otrzyma nazwę: Konwencja dotycząca benzenu, z 1971 r.:

Artykuł 1

Niniejsza Konwencja ma zastosowanie do wszystkich czynności związanych z narażeniem pracowników na działanie:
a) aromatycznego węglowodoru benzenu C6H6, zwanego dalej „benzenem";
b) produktów zawierających ponad 1% benzenu, zwanych dalej „produktami zawierającymi benzen".

Artykuł 2

1. W każdym wypadku, gdy można wykorzystać produkty zastępcze nieszkodliwe lub mniej szkodliwe, będą one użyte zamiast benzenu lub produktów zawierających benzen.
2. Ustęp l niniejszego artykułu nie ma zastosowania do:
a) produkcji benzenu;
b) użycia benzenu do syntezy chemicznej;
c) użycia benzenu w paliwach silnikowych;
d) prac analitycznych i badawczych prowadzonych w laboratoriach.

Artykuł 3

1. Właściwa władza w każdym kraju może zezwolić na czasowe odstępstwa od stosowania procentu ustalonego w art. 1 b), jak również od postanowień ust. 1 art. 2 niniejszej Konwencji w granicach i na okresy ustalone po konsultacji z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami zainteresowanych pracodawców i pracowników, jeżeli takie istnieją.
2. W takim wypadku zainteresowany Członek wskaże w swych sprawozdaniach ze stosowania niniejszej Konwencji, które ma obowiązek przedstawiać zgodnie z art. 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, stan swego ustawodawstwa i praktyki w zakresie dotyczącym stosowania tych odstępstw oraz kroki podejmowane w celu całkowitego stosowania postanowień Konwencji.
3. Po upływie 3 lat od początkowego wejścia w życie niniejszej Konwencji Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy przedstawi Konferencji specjalne sprawozdanie dotyczące stosowania ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu i zawierające propozycje, które uzna za właściwe, w celu podjęcia dalszych kroków w tej sprawie.

Artykuł 4

1. Użycie benzenu i produktów zawierających benzen będzie zakazane w pewnych pracach, które zostaną określone przez ustawodawstwo krajowe.
2. Zakaz ten będzie obejmował przynajmniej używanie benzenu i produktów zawierających benzen jako rozpuszczalników, z wyjątkiem procesów przeprowadzanych w aparatach zamkniętych lub przy zastosowaniu innych metod zapewniających takie same warunki bezpieczeństwa.

Artykuł 5

W celu zapewnienia skutecznej ochrony pracowników narażonych na działanie benzenu lub produktów zawierających benzen będą zastosowane środki technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Artykuł 6

1. W pomieszczeniach, w których benzen lub produkty zawierające benzen są wytwarzane lub używane, albo w których dokonuje się manipulacji nimi, będą zastosowane wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia wydostawaniu się par benzenu do powietrza w miejscach pracy.
2. W razie, gdy pracownicy są narażeni na działanie benzenu lub produktów zawierających benzen, pracodawca podejmie niezbędne kroki, aby koncentracja benzenu w powietrzu w miejscach pracy nie przekraczała maksimum, które określi właściwa władza; na poziomie nie przekraczającym górnej granicy 25 części na jeden milion (80 mg/m3).
3. Właściwa władza wyda wytyczne określające tryb postępowania mającego na celu oznaczenie koncentracji benzenu w powietrzu w miejscach pracy.

Artykuł 7

1. Prace obejmujące użycie benzenu lub produktów zawierających benzen będą przeprowadzane, jeżeli to jest możliwe, w aparacie zamkniętym.
2. Jeżeli użycie aparatu zamkniętego nie jest możliwe, miejsca pracy, w których używa się benzenu lub produktów zawierających benzen, będą wyposażone w skuteczne środki zapewniające usuwanie pary benzenu w stopniu niezbędnym do ochrony zdrowia pracowników.

Artykuł 8

1. Pracownicy, którzy mogą mieć kontakt z ciekłym benzenem lub produktami ciekłymi zawierającymi benzen, będą wyposażeni w dostateczne środki osobistej ochrony przeciwko ryzyku absorbcji benzenu poprzez skórę.
2. Pracownicy, którzy ze szczególnych przyczyn mogą być narażeni na działanie benzenu skoncentrowanego w powietrzu w miejscach pracy w ilości przekraczającej maksimum przewidziane w ust. 2 art. 6 niniejszej Konwencji, będą wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej przeciwko ryzyku wdychania pary benzenu; czas trwania narażenia będzie możliwie najbardziej ograniczony.

Artykuł 9

1. Pracownicy, którzy mają wykonywać prace związane z narażeniem na działanie benzenu lub produktów zawierających benzen, będą poddani:
a) przed zatrudnieniem dokładnemu badaniu lekarskiemu, łącznie z badaniem krwi, w celu stwierdzenia, czy nadają się do zatrudnienia;
b) późniejszym okresowym badaniom, obejmującym badania biologiczne (łącznie z badaniem krwi), w odstępach czasu ustalonych przez ustawodawstwo krajowe.
2. Właściwa władza w każdym kraju, po konsultacji z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami zainteresowanych pracodawców i pracowników, jeżeli takie istnieją, może zezwolić na odstępstwa od obowiązków przewidzianych w ust. l niniejszego artykułu w odniesieniu do określonych kategorii pracowników.

Artykuł 10

1. Badania lekarskie przewidziane w ust. 1 art. 9 niniejszej Konwencji będą:
a) przeprowadzane pod nadzorem i odpowiedzialnością wykwalifikowanego lekarza, zatwierdzonego przez właściwą władzę, w razie potrzeby z pomocą odpowiedniego laboratorium;
b) poświadczone we właściwy sposób.
2. Badania lekarskie nie będą obciążały pracowników żadnymi wydatkami.

Artykuł 11

1. Kobiet w dąży, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, oraz matek karmiących nie należy zatrudniać przy pracach związanych z narażaniem na działanie benzenu lub produktów zawierających benzen.
2. Młodocianych poniżej lat 18 nie należy zatrudniać przy pracach związanych z narażaniem na działanie benzenu lub produktów zawierających benzen; zakaz ten nie dotyczy jednak młodocianych pobierających naukę lub szkolonych pod odpowiednim nadzorem technicznym i lekarskim.

Artykuł 12

Na wszelkich zbiornikach z benzenem lub produktami zawierającymi benzen będą wyraźnie uwidocznione: wyraz „Benzen" i niezbędne symbole wskazujące niebezpieczeństwo.

Artykuł 13

Każdy Członek podejmie odpowiednie kroki, ażeby wszyscy pracownicy narażeni na działanie benzenu lub produktów zawierających benzen zostali odpowiednio pouczeni o środkach, które należy zastosować do ochrony przed narażeniem zdrowia i uniknięcia wypadków, jak również o środkach, które należy zastosować w razie ujawnienia się symptomów zatrucia.

Artykuł 14

Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję:
a) podejmie w drodze ustawodawstwa lub w każdy inny sposób, zgodny z praktyką i warunkami krajowymi, kroki niezbędne do wprowadzenia w życie postanowień niniejszej Konwencji;
b) określi, zgodnie z praktyką krajową, osobę lub osoby, na których spoczywać będzie obowiązek zapewnienia stosowania postanowień niniejszej Konwencji;
c) podejmie działania w celu powołania właściwej służby inspekcyjnej do sprawowania nadzoru nad stosowaniem postanowień niniejszej Konwencji lub też do sprawdzenia, czy zapewniona jest właściwa inspekcja.

* * *

Artykuły 15—22: Standardowe postanowienia końcowe 1.

_________________________________________

1 Patrz Zalacznik I