Protokół do Konwencji
dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy, 1981 r.

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 3 czerwca 2002 r. na dziewięćdziesiątej sesji,

biorąc pod uwagę zapisy artykułu 11 Konwencji dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy, z 1981r., które w odnośnej części stanowią, że:

W celu wprowadzenia w życie polityki, o której mowa w art. 4 niniejszej Konwencji, właściwa władza lub właściwe władze powinny zapewnić stopniowe wykonywanie następujących zadań:

c) ustalanie i stosowanie procedury zgłaszania wypadków przy pracy i przypadków chorób zawodowych przez pracodawców oraz – jeśli to właściwe – przez instytucje ubezpieczeniowe i inne placówki oraz osoby zainteresowane, a także opracowywanie rocznej statystyki wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

e) publikowanie corocznych informacji na temat działań podejmowanych w wykonaniu polityki, o której mowa w art. 4 niniejszej Konwencji na temat wypadków przy pracy, przypadków chorób zawodowych i innych uszczerbków na zdrowiu, które występują w procesie pracy lub mają z nią związek …, i

uznając potrzebę wzmocnienia procedur rejestrowania oraz zgłaszania wypadków i chorób zawodowych, jak również promowania harmonizacji systemów rejestrowania i notyfikowania, w celu identyfikowania ich przyczyn i ustanowienia środków zapobiegawczych oraz,

postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski dotyczące zgłaszania i rejestrowania wypadków i chorób zawodowych, która to sprawa stanowi piąty punkt porządku dziennego sesji,

postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formę Protokołu do Konwencji dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy, z 1981r.;

przyjmuje dnia 20 czerwca dwa tysiące drugiego roku następujący Protokół, który otrzyma nazwę: Protokół do Konwencji dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy, z 1981r.,

DEFINICJE

Artykuł 1


Dla celów niniejszego Protokołu: a) określenie „wypadek przy pracy” oznacza wydarzenie wynikające z wykonywania pracy lub występujące podczas wykonywania pracy, które stanowi przyczynę urazu powodującego śmierć lub urazu nie powodującego śmierci,
b) określenie „choroba zawodowa” oznacza chorobę będącą wynikiem narażenia na działanie czynników ryzyka występujących podczas wykonywania pracy,
c) określenie „niebezpieczne zdarzenie” oznacza łatwo rozpoznawalne zdarzenie, zgodnie z ustawodawstwem i przepisami krajowymi, mogące powodować uraz lub chorobę u osób w pracy lub w społeczeństwie,
d) określenie „wypadek w drodze do pracy i z pracy” oznacza wypadek, który powoduje śmierć albo uraz pracownika, następujący podczas bezpośredniej drogi między miejscem pracy i:
i) stałym lub tymczasowym miejscem zamieszkania pracownika, lub
ii) miejscem, gdzie pracownik zwykle spożywa posiłki, lub
iii) miejscem, gdzie pracownik otrzymuje zwykle wynagrodzenie.

SYSTEMY REJESTROWANIA I ZGŁASZANIA

Artykuł 2

Właściwa władza, w drodze ustawodawstwa lub innego rodzaju przepisów albo za pomocą każdej innej metody zgodnej z warunkami i praktyką krajową, oraz po konsultacjach z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i pracowników, ustali i dokona okresowego przeglądu wymogów i procedur:
a) rejestrowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz, jeżeli to właściwe niebezpiecznych zdarzeń, wypadków w drodze do pracy i z pracy, jak również innych chorób mogących mieć związek z warunkami środowiska pracy, i
b) powiadamiania, o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, niebezpiecznych zdarzeniach, wypadkach w drodze do pracy i z pracy oraz o innych chorobach mogących mieć związek z warunkami środowiska pracy.

Artykuł 3

Wymogi i procedury rejestrowania obejmują:
a) obowiązek pracodawców:
i) rejestrowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz, jeżeli to właściwe, niebezpiecznych zdarzeń, wypadków w drodze do pracy i z pracy, jak również innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
ii) zapewniania pracownikom i ich przedstawicielom właściwych informacji dotyczących systemu rejestrowania,
iii) zapewniania właściwego prowadzenia rejestrów i ich użycia w celach prewencyjnych,
iv) powstrzymania się od wprowadzania środków represyjnych lub dyscyplinarnych wobec pracowników zgłaszających wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz, jeżeli to właściwe, niebezpieczne zdarzenia, wypadki w drodze do pracy i z pracy, jak również inne choroby związane z warunkami środowiska pracy,
b) informacje, które rejestr musi zawierać, i
c) okres przechowywania informacji w rejestrach,
d) środki zapewnienia poufności danych osobistych i medycznych znajdujących się w posiadaniu pracodawców, zgodnie z ustawodawstwem i regulacjami oraz warunkami i praktyką krajową.

Artykuł 4

Wymogi i procedury informowania obejmują:
a) obowiązek pracodawców:
i) informowania właściwej władzy lub innych wyznaczonych organów o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych oraz, jeżeli to właściwe, niebezpiecznych zdarzeniach, nieszczęśliwych wypadkach w drodze do pracy i z pracy oraz przypadkach innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy, i
ii) przekazywania właściwych informacji dotyczących zgłoszonych przypadków pracownikom i ich przedstawicielom,
b) jeśli ma to zastosowanie, porozumienia dotyczące informowania o wypadkach i chorobach zawodowych przejęte przez instytucje ubezpieczeniowe, służby medycyny pracy i lekarzy ogólnych oraz inne organy bezpośrednio zainteresowane,
c) kryteria, zgodnie z którymi należy zgłaszać wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz, jeżeli to właściwe, niebezpieczne zdarzenia i nieszczęśliwe wypadki w drodze do pracy i z pracy, jak również przypadki innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
d) terminy dokonywania zgłoszeń.

Artykuł 5

Zgłoszenie obejmuje:
a) dane dotyczące zakładu pracy, przedsiębiorstwa i pracodawcy,
b) jeśli ma to zastosowanie, dane poszkodowanej osoby oraz rodzaju obrażeń lub choroby, i
c) informacje o miejscu pracy, okolicznościach wypadku albo niebezpiecznego zdarzenia lub, w przypadku choroby zawodowej, okoliczności zagrożenia dla zdrowia.

KRAJOWE DANE STATYSTYCZNE

Artykuł 6

Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszy Protokół będzie, na podstawie zgłoszeń i innych dostępnych danych, publikował corocznie krajowe dane statystyczne i ich analizy dotyczące wypadków, chorób zawodowych oraz, jeżeli to właściwe, niebezpiecznych wydarzeń, jak również wypadków w drodze do pracy i z pracy, przygotowane tak, aby były reprezentatywne dla całego kraju.

Artykuł 7

Dane statystyczne będą tworzone przy życiu systemów klasyfikacji zgodnych z najbardziej aktualnymi i odpowiednimi systemami międzynarodowymi utworzonymi pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy lub innych właściwych organizacji międzynarodowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 8 1. Państwo członkowskie może ratyfikować niniejszy Protokół w tym samym czasie co Konwencję lub w każdym innym czasie po ratyfikowaniu Konwencji aktem przekazanym Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy i przez niego zarejestrowanym.
2. Protokół wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania przez Dyrektora Generalnego ratyfikacji zgłoszonej przez dwóch członków. Następnie Protokół wejdzie w życie w stosunku do każdego Państwa członkowskiego po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania jego ratyfikacji przez Dyrektora Generalnego a Konwencja będzie dla takiego Państwa członkowskiego obowiązywała wraz z artykułami 1-7 Protokołu.

Artykuł 9

1. Państwo członkowskie, które ratyfikowało niniejszy Protokół może go wypowiedzieć w każdej chwili, gdy Konwencja jest otwarta do wypowiedzenia, zgodnie z jej artykułem 25, aktem przekazanym Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy w celu zarejestrowania.
2. Wypowiedzenie Konwencji przez Państwo członkowskie, które ratyfikowało niniejszy Protokół, zgodnie z jej artykułem 25, oznacza ipso iure wypowiedzenie Protokołu.
3. Wypowiedzenie Protokołu, zgodnie z ustępem 1 lub 2 niniejszego Artykułu, nabiera mocy dopiero po upływie roku od daty jego zarejestrowania.

Artykuł 10

1. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zawiadomi wszystkich Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy o zarejestrowaniu wszystkich ratyfikacji i aktów wypowiedzenia przekazanych mu przez Członków Organizacji.
2. Zawiadamiając Członków Organizacji o zarejestrowaniu drugiej zgłoszonej mu ratyfikacji, Dyrektor Generalny zwróci uwagę Członków Organizacji na datę wejścia w życie niniejszego Protokołu.

Artykuł 11

Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy udzieli Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania, zgodnie z Artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, wyczerpujących informacji o wszystkich ratyfikacjach i aktach wypowiedzenia, które zarejestrował zgodnie z postanowieniami poprzednich Artykułów.

Artykuł 12

Teksty angielski i francuski niniejszego Protokołu są jednakowo autentyczne.