KONWENCJA Nr 167
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY
dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie

Data wejścia w życie: 11 stycznia 1991 r.

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu l czerwca 1988 r. na siedemdziesiątej piątej sesji,

biorąc pod uwagę odpowiednie międzynarodowe konwencje i zalecenia dotyczące pracy, a w szczególności Konwencję i Zalecenie dotyczące przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, z 1937 r., Zalecenie dotyczące współpracy w zapobieganiu wypadkom w przemyśle budowlanym, z 1937 r., Konwencję i Zalecenie dotyczące ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, z 1960 r., Konwencję i Zalecenie dotyczące zabezpieczenia maszyn, z 1963 r., Konwencję i Zalecenie dotyczące ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, z 1967 r., Konwencję i Zalecenie dotyczące raka zawodowego, z 1974 r., Konwencję i Zalecenie dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscach pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i wibracją, z 1977 r., Konwencję i Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, z 1981 r., Konwencję i Zalecenie dotyczące pracowniczych służb zdrowia, z 1985 r., Konwencję i Zalecenie dotyczące azbestu, z 1986 r., oraz listę chorób zawodowych zrewidowaną w 1980 r., załączoną do Konwencji dotyczącej świadczeń w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z 1964 r.,

postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie, która to sprawa stanowi czwarty punkt porządku dziennego sesji,

postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formę konwencji międzynarodowej rewidującej Konwencję dotyczącą przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, z 1937 r.,

przyjmuje dnia dwudziestego czerwca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego roku następującą Konwencję, która otrzyma nazwę: Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie, z 1988 r.:

CZĘŚĆ I

ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

1. Niniejsza Konwencja ma zastosowanie do wszelkich działań budowlanych, a mianowicie budownictwa, inżynierii lądowej oraz prac budowlanych i rozbiórkowych, włączając każdy proces, operację lub transport na terenie budowy, od przygotowania terenu budowy do zakończenia projektu.
2. Członek ratyfikujący niniejszą Konwencję może, po konsultacji z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami zainteresowanych pracodawców i pracowników, tam gdzie one istnieją, wyłączyć ze stosowania Konwencji lub niektórych jej postanowień pewne gałęzie działalności gospodarczej lub pewne przedsiębiorstwa, w stosunku do których powstają problemy szczególnego rodzaju, pod warunkiem, że zapewni się bezpieczne i zdrowe miejsce pracy.
3. Niniejsza Konwencja ma zastosowanie również do osób pracujących na własny rachunek, określonych przez ustawodawstwo krajowe.

Artykuł 2

Dla celów niniejszej Konwencji:
a) określenie „budownictwo" obejmuje:
i) prace budowlane, włączając wykopy i budowanie, przeróbki konstrukcyjne, renowacje, remonty, utrzymanie (włączając sprzątanie i malowanie) oraz rozbiórkę wszelkich rodzajów budowli lub konstrukcji;
ii) inżynierię lądową, włączając wykopy i budowanie, przeróbki konstrukcyjne, remonty, konserwację i rozbiórkę na przykład lotnisk, portów, przystani, śródlądowych dróg wodnych, tam, prace nad umocnieniami rzek, wybrzeży morskich lub ochronne przed lawinami, dróg, autostrad, torów kolejowych, mostów, tuneli, wiaduktów i prace związane z zabezpieczeniem usług takich jak: komunikacja, drenowanie, kanalizacja, dostawa wody i energii;
iii) montaż i demontaż budowli i konstrukcji z prefabrykatów, a także produkcję elementów prefabrykowanych na terenie budowy;
b) określenie „teren budowy" oznacza każdy teren, na jakim prowadzone są procesy lub działania wymienione w lit. a) powyżej;
c) określenie „miejsce pracy" oznacza wszystkie miejsca, gdzie pracownicy powinni przebywać lub udać się z powodu ich pracy i które pozostają pod kontrolą pracodawcy, jak określono w lit. e) poniżej;
d) określenie „pracownik" oznacza każdą osobę zajmującą się budownictwem;
e) określenie „pracodawca" oznacza:
i) każdą osobę fizyczną lub prawną, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika na terenie budowy, oraz
ii) jeżeli sytuacja tego wymaga, głównego wykonawcę, wykonawcę lub podwykonawcę;
f) określenie „właściwa osoba" oznacza osobę mającą odpowiednie kwalifikacje, takie jak odpowiednie wyszkolenie i wystarczającą wiedzę, doświadczenie i umiejętność do bezpiecznego wykonania określonej pracy. Właściwe władze mogą określić odpowiednie kryteria wyznaczenia takich osób i nałożone na nie obowiązki;
g) określenie „rusztowanie" oznacza każdą tymczasową konstrukcję, zamocowaną, zawieszoną lub ruchomą, a także części ją podtrzymujące, która jest używana do utrzymywania pracowników i materiałów lub do uzyskania dostępu do każdej takiej konstrukcji, która nie jest jednak „urządzeniem dźwigowym", jak określono w lit. h) poniżej;
h) określenie „urządzenie dźwigowe" oznacza każde stacjonarne lub ruchome urządzenie używane do podnoszenia lub opuszczania osób lub ładunków;
i) określenie „sprzęt dźwigowy" oznacza każdy sprzęt, za pomocą którego ładunek może być przymocowany do urządzenia dźwigowego, który jednak nie stanowi integralnej części urządzenia lub ładunku.

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 3

Środki, jakie mają być podjęte w celu wprowadzania w życie postanowień niniejszej Konwencji, będą konsultowane z najbardziej reprezentatywnymi zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników.

Artykuł 4

Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, zobowiązuje się, na podstawie oceny istniejącego ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia, do przyjęcia i utrzymania w mocy ustawodawstwa, zapewniającego stosowanie postanowień Konwencji.

Artykuł 5

1. Ustawodawstwo przyjęte w wykonaniu art. 4 powyżej może przewidywać, że będzie ono praktycznie stosowane w drodze norm technicznych lub zbiorów wskazówek praktycznych albo za pomocą innych właściwych metod zgodnych z warunkami i praktyką krajową.
2. Przy wprowadzaniu w życie art. 4 powyżej oraz ust. l niniejszego artykułu, każdy Członek będzie mieć należny wzgląd na odpowiednie normy przyjęte przez uznane międzynarodowe organizacje w dziedzinie standaryzacji.

Artykuł 6

Zostaną podjęte środki dla zapewnienie współpracy między pracodawcami i pracownikami, zgodnie z przepisami, które powinny być określone przez ustawodawstwo krajowe, w celu popierania bezpieczeństwa i zdrowia na terenie budowy.

Artykuł 7

Ustawodawstwo krajowe zobowiąże pracodawców i osoby pracujące na własny rachunek do należytego przestrzegania przepisanych środków w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Artykuł 8

1. Jeśli co najmniej dwóch pracodawców podejmuje jednocześnie działalność na jednym terenie budowy:
a) główny wykonawca lub inna osoba albo organ sprawujący rzeczywistą kontrolę lub mający podstawową odpowiedzialność za całokształt działalności terenu budowy, będzie odpowiedzialny za koordynację określonych środków bezpieczeństwa i zdrowia, i w stopniu, w jakim jest to zgodne z ustawodawstwem krajowym, za zapewnienie stosowania tych środków;
b) w stopniu, w jakim jest to zgodne z ustawodawstwem krajowym, jeżeli główny wykonawca lub inna osoba albo organ sprawujący rzeczywistą kontrolę lub mający podstawową odpowiedzialność za całokształt działalności terenu budowy jest nieobecny na terenie, wyznaczy on kompetentną osobę lub organ na tym terenie mającą władzę i środki niezbędne do zapewnienia w jego imieniu koordynacji i stosowania środków, jakie przewidziano w lit. a) powyżej;
c) każdy pracodawca jest odpowiedzialny za stosowanie określonych środków w odniesieniu do podległych mu pracowników.
2. Jeżeli pracodawcy lub osoby pracujące na własny rachunek podejmują jednocześnie działalność na jednym terenie budowy, mają oni obowiązek współpracowania w stosowaniu określonych środków w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, jakie mogą być określone przez ustawodawstwo krajowe.

Artykuł 9

Osoby odpowiedzialne za projektowanie i planowanie projektów konstrukcyjnych wezmą pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie pracowników budownictwa, zgodnie z ustawodawstwem i praktyką krajową.

Artykuł 10

Ustawodawstwo krajowe zapewni, by we wszystkich miejscach pracy pracownicy mieli prawo i obowiązek uczestniczyć w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy w takim stopniu, w jakim sprawują oni kontrolę nad urządzeniami i metodami pracy i wyrażać opinię na temat przyjętych metod pracy, w takim stopniu, w jakim wpływają one na bezpieczeństwo i zdrowie.

Artykuł 11

Ustawodawstwo krajowe zapewni, by pracownicy byli zobowiązani do:
a) współpracy - tak ścisłej jak jest to możliwe - z ich pracodawcami w stosowaniu określonych środków w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia;
b) rozsądnego dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie oraz o bezpieczeństwo i zdrowie innych osób, na które mogą mieć wpływ ich działania lub zaniedbania w pracy;
c) korzystania z ułatwień będących do ich dyspozycji i nie używania w sposób wadliwy niczego, co ma służyć ich własnej ochronie lub ochronie innych;
d) zgłaszania bez zwłoki swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz przedstawicielowi pracowników do spraw bezpieczeństwa, tam gdzie on istnieje, każdej sytuacji, która ich zdaniem może stwarzać ryzyko i z którą sami nie mogą sobie właściwie poradzić;
e) stosowania się do określonych środków w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.

Artykuł 12

1. Ustawodawstwo krajowe zapewni, by pracownik miał prawo oddalenia się z niebezpiecznego miejsca, jeżeli ma słuszny powód przypuszczać, że istnieje bliskie i poważne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub zdrowia oraz by miał on obowiązek poinformować o tym natychmiast przełożonego.
2. W przypadku bliskiego zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników, pracodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu przerwania pracy i ewakuowania pracowników, jeśli jest to właściwe.

CZĘŚĆ III

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I OCHRONNE

Artykuł 13

Bezpieczeństwo miejsc pracy
1. Będą podjęte wszelkie właściwe środki ostrożności dla zapewnienia, by wszystkie miejsca pracy były bezpieczne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
2. Będą zapewnione i utrzymywane oraz oznakowane, gdzie jest to właściwe, bezpieczne środki dostępu i ewakuacji wszystkich miejsc pracy.
3. Będą podjęte wszelkie właściwe środki ostrożności do ochrony osób znajdujących się na terenie budowy lub w pobliżu terenu budowy przed wszelkimi zagrożeniami, jakie mogą powstać w związku z tym terenem.

Artykuł 14

Rusztowania i drabiny
1. Jeśli praca nie może być bezpiecznie wykonywana na ziemi lub z ziemi albo z części budynku lub innej stałej konstrukcji, będzie zainstalowane i utrzymywane bezpieczne i właściwe rusztowanie albo będą podjęte inne bezpieczne i odpowiednie środki.
2. W razie braku innych bezpiecznych środków dostępu do wzniesionych miejsc pracy, będą dostarczone odpowiednie i solidne drabiny. Będą one odpowiednio zabezpieczone przed mimowolnym ruchem.
3. Wszystkie rusztowania i drabiny będą zbudowane i używane zgodnie z ustawodawstwem krajowym.
4. Rusztowania będą kontrolowane przez właściwą osobę w takich wypadkach i w czasie, jakie będą określone przez ustawodawstwo krajowe.

Artykuł 15

Urządzenia i sprzęt dźwigowy
1. Każde urządzenie dźwigowe i każdy element sprzętu dźwigowego, włączając ich części składowe, części do nich przymocowane, miejsca ich zakotwiczenia! podpory będą:
a) dobrze zaprojektowane i skonstruowane z materiału solidnej jakości i trwałości odpowiadającej celowi, do jakiego są używane;
b) prawidłowo zainstalowane i używane;
c) utrzymywane w dobrym stanie do pracy;
d) badane i poddawane próbom przez właściwą osobę w takim czasie i przypadkach, jakie będą określone przez ustawodawstwo krajowe; wyniki tych badań i prób będą rejestrowane;
e) obsługiwane przez pracowników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.
2. Nikt nie może być podnoszony, opuszczany ani przewożony przez urządzenia dźwigowe przed jego zbudowaniem, zainstalowaniem i używaniem dla tych celów zgodnie z ustawodawstwem krajowym, z wyjątkiem sytuacji, w której może wystąpić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia i w której urządzenie dźwigowe może być bezpiecznie użyte.

Artykuł 16

Urządzenia służące do transportu, robót ziemnych i przenoszenia materiałów
1. Wszystkie pojazdy i urządzenia do robót ziemnych i przenoszenia materiałów będą:
a) dobrze zaprojektowane i zbudowane, biorąc pod uwagę w miarę możliwości zasady ergonomii;
b) utrzymywane w dobrym stanie do pracy;
c) obsługiwane przez pracowników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.
2. Na wszystkich terenach budowy, gdzie są używane pojazdy i urządzenia do robót ziemnych i przenoszenia materiałów:
a) będą urządzone dla nich bezpieczne i odpowiednie drogi dojazdowe; oraz
b) ruch będzie zorganizowany i kontrolowany w taki sposób, aby zapewnić ich bezpieczne działanie.

Artykuł 17

Instalacje, maszyny, urządzenia i narzędzia
1. Instalacje, maszyny i urządzenia, włączając narzędzia zarówno ręczne jak i z silnikiem, będą:
a) dobrze zaprojektowane i zbudowane, biorąc pod uwagę w miarę możliwości zasady ergonomii;
b) utrzymywane w dobrym stanie do pracy;
c) używane wyłącznie do pracy, do jakiej zostały zaprojektowane, chyba że właściwa osoba oceni możliwość ich wykorzystania w celach innych niż wstępnie zaprojektowano i stwierdzi, że takie ich wykorzystanie jest bezpieczne;
d) obsługiwane przez pracowników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni.
2. Producent lub pracodawca zapewni, gdzie właściwe, odpowiednie instrukcje bezpiecznego używania, w formie zrozumiałej dla użytkowników.
3. Urządzenia pod ciśnieniem i instalacje będą badane i poddawane próbom przez właściwą osobę w przypadkach i terminach przewidzianych przez ustawodawstwo krajowe.

Artykuł 18

Praca na wysokości włączając pracę na dachu
1. Jeżeli jest to niezbędne dla ochrony przed niebezpieczeństwem lub gdy wysokość konstrukcji albo jej pochyłość przekraczają wysokości określone przez ustawodawstwo krajowe, będą podjęte środki w celu zabezpieczenia pracowników i narzędzi lub innych obiektów albo materiałów przed upadkiem.
2. Jeśli pracownicy muszą pracować na dachach lub w ich pobliżu albo w pobliżu innych powierzchni pokrytych delikatnym materiałem, przez który mogą oni spaść, będą podjęte środki zapobiegawcze przed ich mimowolnym wejściem na ten materiał lub spadnięciem przez niego.

Artykuł 19

Wykopy, szyby, prace ziemne, podziemne i tunele
Będą podjęte odpowiednie środki ostrożności we wszelkich wykopach, szybach, pracach ziemnych, podziemnych lub tunelach:
a) przez odpowiednie stemplowanie lub w inny sposób chroniący pracowników przed zagrożeniem spadku lub usunięcia się ziemi, skały lub innego materiału;
b) chroniące przed niebezpieczeństwem związanym z upadkiem osób, materiałów lub obiektów albo z wdarciem się wody do wykopu, szybu, prac ziemnych, podziemnych lub tunelu;
c) zabezpieczające odpowiednią wentylację w każdym miejscu pracy, tak aby utrzymać atmosferę nadającą się do oddychania i ograniczać wszelkie dymy, gazy, pary, pyły lub inne zanieczyszczenia na poziomach, jakie nie stwarzają niebezpieczeństwa lub zagrożenia dla zdrowiał pozostają w granicach określonych przez ustawodawstwo krajowe;
d) umożliwiające pracownikom dostanie się do bezpiecznego miejsca w przypadku pożaru lub wdarcia się wody albo materiału;
e) pozwalające pracownikom na uniknięcie ryzyka wynikającego z możliwych podziemnych niebezpieczeństw, takich jak cyrkulacja płynów lub obecności kieszeni gazów, przez podjęcie właściwych badań w celu ich zlokalizowania.

Artykuł 20

Koferdamy i kesony
1. Wszystkie koferdamy i kesony będą:
a) dobrze zbudowane, z odpowiednich solidnych materiałów oraz o odpowiedniej wytrzymałości;
b) zaopatrzone w odpowiednie środki umożliwiające pracownikom dostanie się do bezpiecznego miejsca w przypadku wdarcia się wody lub materiału.
2. Budowa, umiejscowienie, modyfikacja lub demontaż koferdamu lub kesonu będą wykonywane wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem właściwej osoby.
3. Każdy koferdam i keson będzie kontrolowany przez właściwą osobę w określonych odstępach czasu.

Artykuł 21

Praca w sprężonym powietrzu
1. Praca w sprężonym powietrzu będzie prowadzona wyłącznie zgodnie ze sposobami określonymi przez ustawodawstwo krajowe.
2. Praca w sprężonym powietrzu będzie wykonywana wyłącznie przez pracowników, których zdolność fizyczna do takiej pracy została potwierdzona badaniem lekarskim i w obecności właściwej osoby nadzorującej prowadzenie działań.

Artykuł 22

Konstrukcje budowlane i formy
1. Montaż konstrukcji budowlanych, ich składników, form, szalowań i stempli będzie prowadzony wyłącznie pod nadzorem właściwej osoby.
2. Będą podjęte odpowiednie środki ostrożności, aby ochronić pracowników przed zagrożeniem wynikającym z wszelkiego przejściowego stanu osłabienia lub niestabilności konstrukcji.
3. Formy, szalowania i stemple będą tak zaprojektowane, skonstruowane i utrzymywane, aby bezpiecznie zniosły wszystkie ciężary, które mogą być na nich kładzione.

Artykuł 23

Praca nad wodą
Jeżeli praca jest wykonywana nad wodą lub w jej pobliżu, będą wydane odpowiednie przepisy w sprawie:
a) ochrony pracowników przed upadkiem do wody;
b) ratowania pracowników zagrożonych utonięciem;
c) dostarczenia bezpiecznych i wystarczających środków transportu.

Artykuł 24

Prace rozbiórkowe
Jeśli rozbiórka jakiejkolwiek budowli lub konstrukcji może stwarzać zagrożenie dla pracowników lub przechodniów:
a) zgodnie z ustawodawstwem krajowym będą przyjęte właściwe środki ostrożności, metody i procedury, w tym dotyczące usuwania śmieci lub pozostałości;
b) praca będzie planowana i podejmowana wyłącznie pod nadzorem właściwej osoby.

Artykuł 25

Oświetlenie
W każdym miejscu pracy i w każdym innym miejscu na terenie budowy, gdzie pracownicy mogą przechodzić, będzie zapewnione odpowiednie i wystarczające oświetlenie, włączając przenośne źródło światła, gdzie jest to właściwe.

Artykuł 26

Elektryczność
1. Wszelkie urządzenia i instalacje elektryczne będą konstruowane, instalowane i utrzymywane przez właściwą osobę oraz używane w sposób zapobiegający niebezpieczeństwu.
2. Przed rozpoczęciem budowy i w czasie jej trwania będą podjęte odpowiednie kroki w celu stwierdzenia, czy istnieje zagrożenie dla pracowników ze strony jakiegokolwiek przewodu lub aparatu elektrycznego pod napięciem, który znajduje się pod, nad lub na terenie budowy oraz w celu ochrony przed takim zagrożeniem.
3. Układanie i utrzymywanie przewodów i aparatów elektrycznych na terenie budowy będzie regulowane w drodze regulaminów i norm technicznych stosowanych na szczeblu krajowym.

Artykuł 27

Materiały wybuchowe
Materiały wybuchowe będą magazynowane, przenoszone lub używane wyłącznie:
a) w warunkach określonych przez ustawodawstwo krajowe;
b) przez właściwą osobę, która podejmie takie kroki, jakie są niezbędne do zapewnienia, by pracownicy i inne osoby nie były narażone na ryzyko wypadku.

Artykuł 28

Zagrożenie dla zdrowia
1. Jeśli pracownik może być narażony na jakiekolwiek niebezpieczeństwo o charakterze chemicznym, fizycznym lub biologicznym w takim stopniu, że może ono stanowić zagrożenie dla jego zdrowia, będą podjęte odpowiednie środki ochronne przed takim \ narażeniem.
2. Środki ochronne, o których mowa w ust. l powyżej, obejmą:
a) zastąpienie substancji niebezpiecznych substancjami nieszkodliwymi lub mniej niebezpiecznymi, gdzie jest to możliwe; lub
b) zastosowanie środków technicznych przy maszynach, instalacjach, urządzeniach lub w procesie produkcji; albo
c) inne skuteczne środki, włączając zastosowanie środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej, jeśli nie jest możliwe zastosowanie środków przewidzianych w lit. a) i b) powyżej.
3. Jeśli pracownicy muszą wejść na teren, na którym może występować toksyczna lub szkodliwa substancja albo na którym może występować brak tlenu lub ryzyko zapalenia się atmosfery, będą podjęte odpowiednie środki w celu ochrony przed niebezpieczeństwem.
4. Odpadki nie będą niszczone lub usuwane na terenie budowy w sposób, który stwarzałby zagrożenie dla zdrowia.

Artykuł 29

Ochrona przed pożarem
1. Pracodawca podejmie wszelkie odpowiednie kroki w celu:
a) uniknięcia ryzyka pożaru;
b) szybkiego i skutecznego zwalczania wybuchu pożaru;
c) zapewnienia szybkiej i bezpiecznej ewakuacji osób.
2. Łatwopalne ciecze, dała stałe i gazy będą w sposób odpowiedni i wystarczający magazynowane.

Artykuł 30

Sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronna
1. Jeżeli w inny sposób nie można zapewnić odpowiedniej ochrony przed wypadkiem lub zagrożeniem zdrowia, włączając narażenie na niekorzystne warunki pogodowe, pracodawca zapewni pracownikom bezpłatnie i utrzyma odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną, biorąc pod uwagę rodzaj pracy i ryzyko, jak zostało określone przez ustawodawstwo krajowe.
2. Pracodawca dostarczy pracownikom stosowne środki, umożliwiające im używanie sprzętu ochrony osobistej i zapewni jego właściwe używanie.
3. Sprzęt ochronny i odzież ochronna będą odpowiadać normom ustalonym przez właściwą władzę, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, zasady ergonomii.
4. Pracownicy będą zobowiązani do używania dostarczonego im sprzętu ochronnego i odzieży ochronnej w sposób właściwy i dbania o nie.

Artykuł 31

Pierwsza pomoc
Pracodawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, by pierwsza pomoc, włączając przeszkolony personel, była dostępna w każdej chwili. Będą podjęte działania dla f zapewnienia ewakuacji pracowników, którzy ulegli wypadkowi lub nagłej chorobie, w celu udzielenia opieki lekarskiej.

Artykuł 32

Warunki socjalne
1. Na każdym terenie budowy lub w pobliżu będzie zapewniona zdrowa woda pitna w odpowiedniej ilości.
2. Na każdym terenie budowy lub w pobliżu będą zapewnione i utrzymywane następujące udogodnienia, w zależności od liczby pracowników i czasu trwania pracy:
a) udogodnienia sanitarne i urządzenia umożliwiające pracownikom umycie się;
b) udogodnienia do przebrania się oraz do przechowywania i suszenia ubrań;
c) pomieszczenie do spożywania posiłków i do schronienia się w czasie przerwania pracy z powodu niekorzystnych warunków pogody.
3. Pracującym mężczyznom i kobietom będą zapewnione oddzielne urządzenia sanitarne i umywalnie.

Artykuł 33

Informacja i szkolenie
Pracownicy będą w sposób odpowiedni i wystarczający:
a) informowani o potencjalnych zagrożeniach dla ich bezpieczeństwa i zdrowia, na jakie mogą być narażeni w miejscu pracy;
b) instruowani i szkoleni w zakresie dostępnych środków zapobiegania zagrożeniom, ich kontroli i ochrony przed tymi zagrożeniami.

Artykuł 34

Zgłaszanie wypadków i chorób
Ustawodawstwo krajowe przewidzi zgłaszanie właściwej władzy w określonym czasie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

CZĘŚĆ IV

STOSOWANIE

Artykuł 35

Każdy Członek:
a) podejmie wszystkie niezbędne środki, w tym odpowiednie kary i środki poprawcze, w celu zapewnienia efektywnego wprowadzania w życie postanowień Konwencji;
b) zapewni odpowiednie służby inspekcji do kontroli stosowania środków, jakie będą podjęte w wykonaniu Konwencji i wyposaży te służby w środki niezbędne do wypełniania ich zadań albo upewni się, czy wykonywana jest odpowiednia inspekcja.

CZĘŚĆ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 36

Niniejsza Konwencja rewiduje Konwencję dotyczącą przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, z 1937 r.

* * *

Artykuły 37-44: Standardowe postanowienia końcowe 1.

_________________________________________

1 Patrz Zalacznik I