KONWENCJA Nr 172
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY
dotycząca warunków pracy w hotelach, restauracjach i podobnych zakładach

Data wejścia w życie: 7 lipca 1994 r.

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 5 czerwca 1991 r. na siedemdziesiątej ósmej sesji,

przypominając, że międzynarodowe konwencje i zalecenia pracy, ustalające normy o ogólnym zastosowaniu dotyczące warunków pracy, mają zastosowanie do pracowników w hotelach, restauracjach i podobnych zakładach,

zważywszy, że szczególne warunki charakteryzujące pracę w hotelach, restauracjach i podobnych zakładach sprawiają, iż pożądane jest udoskonalenie stosowania tych konwencji i zaleceń w tych kategoriach zakładów i uzupełnienie ich szczególnymi normami w celu umożliwienia zainteresowanym pracownikom korzystania ze statusu odpowiadającego ich roli w tych szybko rozwijających się kategoriach zakładów i przyciągnięcia do nich nowych pracowników przez polepszenie warunków pracy, szkolenia i perspektywy awansu,

zważywszy, że rokowania zbiorowe są skutecznym środkiem określania warunków pracy w tym sektorze,

biorąc pod uwagę, iż przyjęcie niniejszej Konwencji wraz z rokowaniami zbiorowymi poprawi warunki pracy, perspektywy kariery i zabezpieczenie pracy, z korzyścią dla tych pracowników,

postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski dotyczące warunków pracy w hotelach, restauracjach i podobnych zakładach, która to sprawa stanowi czwarty punkt porządku dziennego sesji,

postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formę konwencji międzynarodowej,

przyjmuje dnia dwudziestego piątego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego roku następującą Konwencję, która otrzyma nazwę: Konwencja dotycząca warunków pracy (hotele i restauracje), z 1991 r.:

Artykuł 1

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 2 ust. 1 niniejsza Konwencja ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych w:
a) hotelach i innych podobnych zakładach zapewniających zakwaterowanie;
b) restauracjach i innych podobnych zakładach podających wyżywienie, napoje lub jedno i drugie.
2. Definicja kategorii, o których mowa w literach a) i b) powyżej, będzie określona przez każdego Członka w świetle warunków krajowych i po konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników. Każdy Członek, który ratyfikuje tę Konwencję, może, po konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników, wyłączyć z zakresu jej stosowania pewne rodzaje zakładów objętych definicją wspomnianą powyżej, wobec których pojawiły się szczególne problemy istotnej natury.
3. a) Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, może, po konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników, rozszerzyć jej stosowanie na inne pokrewne zakłady zapewniające usługi turystyczne. Zakłady te będą określone w deklaracji załączonej do jego ratyfikacji.
b) Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, może następnie, po konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników, zawiadomić Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy w drodze deklaracji, że rozszerza zakres stosowania tej Konwencji na inne kategorie pokrewnych zakładów zapewniających usługi turystyczne.
4. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, wskaże w pierwszym sprawozdaniu ze stosowania Konwencji, przedłożonym zgodnie z art. 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, każdy rodzaj zakładu, który został wyłączony zgodnie z ust. 2 powyżej, podając powody takiego wyłączenia, przedstawiając poszczególne stanowiska zainteresowanych organizacji pracodawców i pracowników dotyczące tego wyłączenia oraz przedstawi w następnych sprawozdaniach stan jego ustawodawstwa i praktyki wobec wyłączonych zakładów oraz zakres, w jakim została wprowadzona w życie ta Konwencja lub zamierza sieją wprowadzić w życie w stosunku do tych zakładów.

Artykuł 2

1. Dla celu niniejszej Konwencji, określenie „zainteresowani pracownicy” oznacza pracowników zatrudnionych w zakładach, do których ta Konwencja ma zastosowanie, stosownie do postanowień art. 1, bez względu na charakter i czas trwania ich stosunku zatrudnienia. Jednakże, każdy Członek może, w świetle ustawodawstwa, warunków i praktyki krajowej oraz po konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników, wyłączyć pewne szczególne kategorie pracowników ze stosowania wszystkich lub pewnych postanowień tej Konwencji.
2. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, wskaże w pierwszym sprawozdaniu ze stosowania Konwencji, przedłożonym zgodnie z art. 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, wszelkie kategorie pracowników, które zostały wyłączone zgodnie z ust.1 powyżej, podając powody takiego wyłączenia i wskaże w następnych sprawozdaniach wszelki postęp w kierunku szerszego stosowania tej Konwencji.

Artykuł 3

1. Każdy Członek, z należytym poszanowaniem autonomii zainteresowanych organizacji pracodawców i pracowników, przyjmie i zastosuje, w sposób odpowiadający prawu, warunkom i praktyce krajowej, politykę zmierzającą do poprawy warunków pracy zainteresowanych pracowników.
2. Ogólnym celem takiej polityki będzie zapewnienie, aby zainteresowani pracownicy nie zostali wyłączeni z zakresu wszelkich norm minimalnych, przyjętych na szczeblu krajowym dla pracowników w ogóle, w tym tych, które dotyczą uprawnień z tytułu zabezpieczenia społecznego.

Artykuł 4

1. Jeśli ustawodawstwo i praktyka krajowa nie stanowi inaczej, określenie „czas pracy” oznacza czas, w którym pracownik jest do dyspozycji pracodawcy.
2. Zainteresowani pracownicy będą korzystać z rozsądnego normalnego czasu pracy oraz z postanowień dotyczących godzin nadliczbowych, zgodnie z ustawodawstwem i praktyką krajową.
3. Zainteresowani pracownicy będą mieli zapewnione rozsądne minimalne dzienne i tygodniowe okresy wypoczynku, zgodnie z ustawodawstwem i praktyką krajową.
4. Zainteresowani pracownicy będą, gdzie jest to możliwe, wystarczająco wcześnie zawiadamiani o rozkładzie pracy w celu umożliwienia im zorganizowania odpowiednio ich życia osobistego i rodzinnego.

Artykuł 5

1. Jeżeli wymaga się od pracowników pracy w święta publiczne, będą oni otrzymywali odpowiednią rekompensatę w czasie lub wynagrodzeniu, tak jak to jest określone w drodze rokowań zbiorowych lub zgodnie z ustawodawstwem albo praktyką krajową.
2. Zainteresowani pracownicy będą mieli prawo do płatnego urlopu rocznego, którego długość będzie określona w drodze rokowań zbiorowych lub zgodnie z ustawodawstwem albo praktyką krajową.
3. W przypadkach, gdy ich umowa wygasa lub okres ciągłości ich służby nie jest wystarczająco długi do nabycia przez nich prawa do pełnego urlopu rocznego, zainteresowani pracownicy będą uprawnieni do płatnego urlopu proporcjonalnego do długości służby lub zamiast tego do wypłaty wynagrodzenia, tak jak to jest określone w drodze rokowań zbiorowych lub zgodnie z ustawodawstwem albo praktyką krajową.

Artykuł 6

1. Określenie ,,napiwek” oznacza kwotę pieniężną daną dobrowolnie pracownikowi przez klienta, dodatkowo do kwoty, którą klient musi zapłacić za otrzymane usługi.
2. Niezależnie od napiwków, zainteresowani pracownicy będą otrzymywać podstawowe wynagrodzenie, płacone w regularnych odstępach czasu.

Artykuł 7

Gdzie takie praktyki istnieją, sprzedaż i nabywanie miejsc pracy w zakładach pracy, o których mowa w art. 1, będą zabronione.

Artykuł 8

1. Postanowienia niniejszej Konwencji mogą być stosowane w drodze ustawodawstwa krajowego, układów zbiorowych, orzeczeń arbitrażowych lub decyzji sądowych albo w każdy inny właściwy sposób zgodny z praktyką krajową.
2. Dla tych Członków, dla których postanowienia niniejszej Konwencji są sprawą normalnie pozostawioną do uzgodnienia między pracodawcami lub organizacjami pracodawców a organizacjami pracowników albo są normalnie określone w inny sposób niż przez prawo, zobowiązania z nich wynikające będą uważane za spełnione, jeżeli postanowienia te będą stosowane zgodnie z tymi uzgodnieniami lub w inny sposób do znacznej większości zainteresowanych pracowników.

* * *

Artykuły 9—16: Standardowe postanowienia końcowe 1.

_________________________________________

1 Patrz Załącznik I